Реализирани проекти

Проект: “Младите срещу кибер-омразата”

Проектът се финансира от “Европейска младежка фондация” по грантова схема  D - 4739.3.D.2012.

Цел на проекта:
да се фокусира вниманието на младежки лидери и доброволци от сдужение Младежки общински съвет - Кюстендил върху  защитата на човешките права он-лайн, а именно борба с речта на омразата в интернет.

Конкретни цели:
- създаване на интернет пространство, което да обедини младите хора в обща кауза „Не на речта на омразата”;
- насърчаване зачитането на човешките права, отговорността и гражданството в интернет чрез повишаване на осведомеността на гражданите относно онлайн дискриминацията;
- засилване на чувството за необходимост от взаимно зачитане на правата на човека и доброто име на всички интернет потребители.

Дейности:
- Провеждане на 3 дневен обучителен семинар на тема „Кибер-омраза и начини за противодействие”. Участници - 16 младежи. Теми на семинара - естеството и обхвата на кибер-омразата - расизъм, религиозна омраза, женомразство и хомофобия.  Обсъждане на създаване на гореща линия – бюро за жалби, разглеждане на уеб статии и коментари, които тормозят хората въз основа на пол, раса, религия.
- Създаване на web-site „Не на кибер омразата”.
- Издаване на брошура “Без киберомраза” с информация за проекта, сайтове на организации, занимаващи се с темата за киберомразата, както и послания от участниците в проекта за предодвратяването й.
- Провеждане на информационна кампания „Спрете киберомразата” в 3 училища в град Кюстендил, под формата „Връстници обучават връстници”. Разпространение на информационни материали и разяснения по темата за кибер-омразата, промотиране на web-site и он-лайн бюрото за жалби, представяне на работата на Международна мрежа за борба с кибер омразата /Тhe International Network Against Cyber Hate/. Провеждане на анкета сред учениците за тяхното мнение относно кибер-омразата – какво я поражда и какви могат да бъдат последиците от нея.
- Изготвяне на  доклад–анализ „Нива на кибер-омразата в България” – обобщение на информацията от предварително подбрани форуми и сайтове с публикации, които насаждат кибер-омраза.
- Провеждане на две пресконференции при стартирането и приключването на проекта, с цел запознаване на кюстендилската общественост и медиите с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Период на изпълнение: от 20.06.2012 - 20.12.2012
Участници: 16 младежи членове и доброволци на сдружението

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)