Реализирани проекти

Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“

Сдружение Младежки общински съвет – Кюстендил спечели проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
Продължителността на проекта е 12 месеца и ще приключи на 19 декември 2019 г.
Размерът на общата стойност на проекта е 89974.80 лв. от които 76478.58 лв. европейско и 13496.22 лв. национално съфинансиранe.

Основната цел на проекта е:
Постигане на открито и отговорно управление и подобряване на социално-икономическата среда чрез стимулиране активността на гражданския сектор и особено младежите при формулирането, изпълнението и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно ниво.
Специфичните цели на проекта са:
1. Повишаване на капацитета на целевите групи за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики;
2. Насърчаване на гражданското участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения чрез създаване и въвеждане на практически модел и механизъм за осъществяването му.
Основни дейности
Дейност 1: Проучване и анализ на действащата рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил
Дейност 2: Кръгла маса за формулиране на идеен модел за младежко гражданско участие
Дейност 3:  Разработване на детайлен модел за младежко гражданско участие
Дейност 4:  Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие
Дейност 5: Онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на младежко гражданско участие
Целеви групи
- държавните/областни и местни власти в област Кюстендил
- младежи и младежки организации
- други заинтересовани - социално-икономическите партньори, представители на бизнес асоциации, образователни, обучителни и културни институции и организации, други граждански организации и др.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
1. Проучване, създаващо информационната база на проблематиката за активно участие на граждани и младежи в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики в област Кюстендил;
2. Повишен капацитет на целевите групи за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики;
3. Разработен и пилотно приложен модел за активно участие на младежи в местното развитие, който може да бъде мултиплициран и в други райони на страната;
4. Създадена уеб-платформа като механизъм за реализиране на гражданското участие в местното развитие.

Проектът „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)