Реализирани проекти

Проект: "Аз мога да реша бъдещето си"

Водеща организация: Сдружение «Младежки общински съвет - Кюстендил» /МОС - Кн/
Стойност на проекта: 9009.00 лв.
Период на изпълнение: 01.01.2015 - 30.06.2015

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражени младежи на пазара на труда чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и конкурентоспособност.

Конкретни цели:
- Създаване на предпоставки за разрешаването на проблемите на младежите от малки населени места в област Кюстендил, свързани с високата безработица и социалната им изолация от обществения живот в региона чрез провеждането на мащабно проучване на потребностите и интересите на млади хора в малките населени места от област Кюстендил, информационни кампании в малки населени места на областта и младежка трудова борса.
- Повишаване на компетенциите на младите хора, тяхната пригодност за заетост и конкурентоспособност на пазара на труда чрез провеждането на семинар и издаването на Наръчник „Успех в кариерата”;
- Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора в малките населени места и насърчаване на предприемаческото им мислене.

Целева група:
20 млади хора на възраст между 15 и 29 години – ученици и безработни младежи от малки населени места от област Кюстендил, представители на етнически малцинства, читалища и лица, активно работещи с младежи или с младежки организации.

Дейности:
Дейност 1. Подбор и сформиране на целевата група по проекта
Дейност 2. Провеждане на Младежка трудова борса
Дейност 3. Провеждане на мащабно проучване на потребностите и интересите на млади хора в малките населени места от област Кюстенди
Дейност 4.  Тридневен семинар на тема „Аз мога да реша бъдещето си”
Дейност 5. Провеждане на 5 информационни кампании в малки населени места
Дейност 6.  Издаване на наръчник „Успех в кариерата”
Дейност 7.  Разпространение на Електронен информационен бюлетин
Дейност 8. Визуализация и публичност

Очаквани резултати:
- Повишена информираност на младите хора относно възможностите за професионална и личностна реализация;
- Повишени компетенции на младите хора, тяхната пригодност за заетост и конкурентоспособност на пазара на труда;
- Повишена мотивация и активност за търсене на работа и включване в обучения за повишаване на квалификацията;
- Придобити специфични знания, умения и компетенции в областта на младежко предприемачество, европейското трудово законодателство и европейската мрежа „ЕURES”;
- Придобит ценен неформален опит, умения и компетенции следствие от участието в проектните дейности;
- Подобрена социалната интеграция на младежите;
- Подобрени възможности за професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места.

 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)