Новини

Обучение за повишаване на капацитета

На 3 и 4 май 2023 г. в хотелски комплекс „Делта” с. Огняново, община Гърмен се проведе обучение за повишаване капацитета на партньорите по проект „Изкуство и култура за всички” за работа с етническите малцинства в сферата на културата. В него взеха участие 10 служители на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и НЧ „Васил Левски 1965” гр. Кюстендил, които преминаха обучение по модулите - традиции и култура на ромския етнос, методи за мотивация на ромското население за участие в културни прояви, логистика и организация на прояви на изкуството и културата, привличане на нови публики – методи за реклама и комуникация.

В рамките на дейността бе разработен наръчник за организиране на прояви на изкуството и културата на етнически и културни малцинства и привличане на нови публики.
    В резултат от реализирането на дейността бе повишен капацитета на партньорите по проекта и развити умения за организиране и провеждане на прояви на изкуство и/или култура на етническите и културни малцинства с фокус върху ромите и привличане на нови публики.
    Проектът BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)